Mahkeme, güvenlik soruşturmasını ´iptal etti´
Hatay 2. İdare Mahkemesi, işe girmek isteyen bir kişinin güvenlik soruşturmasının olumsuz olmasına yönelik Hatay Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonun aykırının, masumiyet ve adil yargılanma hakkı ve Anayasal bir hak olan çalışma hakkının ihlal edilmesini getirdiğini belirtti ve kararı iptal etti.
Tarih: 24.2.2021 16:13:31

İskenderun/SES

 Ertuğrul Çetinkaya adı yurttaş, Hatay Valiliği aleyhine açtığı davada, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmesi istemiyle yapılan 27/09/2019 tarihli başvurunun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle reddine ilişkin Hatay Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonun 07/01/2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararının; hukuka aykırı olduğu, masumiyet ve adil yargılanma hakkının ve Anayasal bir hak olan çalışma hakkının ihlal edildiği, ekonomik açıdan zor durumda kaldığı ileri sürüp, iptali istedi.
Avukatı Abdullah Öztürk aracılığıyla hukuk mücadelesini yürüten Çetinkaya´nın dosyasın inceleyen Hatay 2. İdare Mahkemesi, oy birliği ile ve Adana Bölge İdare Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere aldığı kararda şunlara yer verdi: "Davacı tarafından, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmesi istemiyle yapılan 27/09/2019 tarihli başvuru üzerine yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde; ´15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY içerisinde hususi hizmet sorumlusu olarak faaliyet göstermekteyken gözaltına alınan başka bir şahsa ait dökümanlarda adının geçtiği şeklindeki teyide muhtaç istihbari mahiyette bilgilerin bulunduğu şeklinde kaydının olduğunun´ tespit edilmesi üzerine Hatay Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonun 07/01/2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararı ile davacıya özel güvenlik kimlik kartı (çalışma izni) verilmemesine ilişkin işlemin tesis edildiği, anılan işlemin iptali istemiyle de bakılmakta olan davanın açıldığı anlaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu olayda; davacı hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması neticesinde; davacının, ´15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sonrasında FETÖ/PDY içerisinde hususi hizmet sorumlusu olarak faaliyet göstermekteyken gözaltına alınan başka bir şahsa ait dökümanlarda adının geçtiği şeklindeki teyide muhtaç istihbari mahiyette bilgilerin bulunduğu şeklinde kaydının olduğu´ bilgisine yer verilmesi üzerine güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğu kabul edilerek davacıya özel güvenlik kimlik kartı (çalışma izni) verilmemesine ilişkin dava konusu işlemin tesis edildiği görülmekle birlikte; dava konusu işlemde bahsi geçen hususun araştırılmasına yönelik Mahkememizin 23/06/2020 tarihli ara kararıyla davalı idareden; ´Davacı hakkında FETÖ/PDY ile ilgili gözaltına alınan başka bir şahsa ait dökümanlarda adının geçtiği şeklindeki ifadenin açıklanılmasının istenilmesine, davacıya yönelik bilgilerin tam olarak neler ve ne şekilde olduğunun, bu durumla ilgili veya başka bir olay nedeni ile davacı hakkında başlatılan adli ya da idari soruşturma bulunup bulunmadığının sorulmasına´ karar verildiği, davalı idarece cevaben gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; TEM Şube Müdürlüğü arşiv kayıtlarında davacı ile ilgili herhangi bir bilgi ve belgenin bulunmadığı ve davacı hakkında FETÖ/PDY kapsamında herhangi bir adli işlem yapılmadığının belirtildiğinin görüldüğü, öte yandan; davalı idare tarafından dava dosyasına sunulan ´gizli´ ibareli evrakın incelenmesinden; davacı hakkında dava konusu işlemde bahsi geçen bilgilerin sehven verildiği, davacı ile ilgili yapılan araştırmada; ´Dökümanlar içerisinde Lol 20016, 2016 41 Lol (askeri okullara yerleştirilmesi planlanan örgüte müzahir şahıslarla yapılan görüşmelerin mülakat ve mülakat sonucunda yapılan değerlendirmelerin yer aldığı dosyalar) şeklinde şifrelenmiş excel dosyalarında adının geçtiği, FETÖ/PDY örgütü tarafından şahıs hakkında herhangi bir derecelendirmenin yapılmadığı, şeklindeki istihbari mahiyette bilgilerin bulunduğu´ yönünde bilgilerin yer aldığının görülmesi üzerine mahkememizin 09/07/2020 tarihli ara kararıyla davalı idareden; ´Söz konusu excel belgelerinde sadece davacının adının geçtiği kısmın bir örneğinin istenilmesine ve bahsedilen excel belgelerinin hukuki niteliğinin kapsamının ve içeriğinin açıklanarak, davacının adının belgede geçmesinin ne anlama geldiğinin, belgenin ceza yargılamalarında delil olarak kullanılıp kullanılmadığının sorulmasına´ karar verildiği, davalı idarece cevaben gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; ´davacı ile ilgili yapılan detaylandırma çalışmalarında; davacının, Bursa ilinde FETÖ/PDY üyesi şahısların kamu kurumlarına yerleştirilmesi ve kamu kurumlarındaki personelin atama ve yer değişikliği işlemlerini organize eden ve 15/09/2015 tarihinde yurtdışına çıkan Semih (K) Necati U. isimli şahıs hakkında yapılan ihbara istinaden Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 2015/52389 sayılı soruşturma kapsamında, şahsın araç, üst, ikamet ve ikamet eklentilerinde 30/07/2015 tarihinde yapılan arama neticesinde el konulan bilgisayar ve dijital depolama cihazlarında yapılan inceleme nicesinde ismi tespit edilen şahıslardan olduğu şeklinde istihbari mahiyette bilgilerin elde edildiği, dokümanlar içerisindeki ´lol 20016´ ve ´2016 41 lol´ (askeri okullara yerleştirilmesi planlanan örgüte müzahir şahıslarla yapılan görüşmelerin mülakat ve mülakat sonucunda yapılan değerlendirmelerin yer aldığı dosyalar) şeklinde şifrelenmiş excel dosyalarında adının geçtiği şeklinde bilgiler edinilmiştir.´ yönünde bilgilerin yer aldığı ancak söz konusu belgelerde davacının adının geçtiği kısmın dava dosyasına sunulamadığı ve bahse konu excel belgelerinin hukuki niteliğinin, davacının adının belgede geçmesinin ne anlama geldiğinin, belgenin ceza yargılamalarında delil olarak kullanılıp kullanılmadığının açıklanılmadığının görülmesi üzerine bu kez mahkememizin 11/08/2020 tarihli ara kararıyla davalı idareden; ´Söz konusu excel belgelerinde sadece davacının adının geçtiği kısmın bir örneğinin 2. kez istenilmesine ve bahsedilen excel belgelerinin hukuki niteliğinin kapsamının ve içeriğinin açıklanarak, davacının adının belgede geçmesinin ne anlama geldiğinin, belgenin ceza yargılamalarında delil olarak kullanılıp kullanılmadığının 2. kez sorulmasına´ ve ayrıca Hatay Cumhuriyet Başsavcılığından; ´davacı hakkında bölücü terör örgütleriyle irtibatlı yada iltibaslı olması, bölücü terör örgütleri lehine faaliyetlerde bulunması ya da terör örgütü şüphelisi olması nedenleriyle alınmış bir gözaltı, yakalama, tutuklama kararı ya da savcılık soruşturması veya ceza kovuşturması olup olmadığının bildirilmesinin istenilmesine´ karar verildiği, cevaben gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; davacı hakkında adli soruşturma bulunmadığı, dosyada bulunan bilgi ve belgeler haricinde başkaca bir bilgi ve belge sunulamadığı, bu kapsamda; davacının terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olduğuna ilişkin herhangi bir tespitin davalı idarece açıkça ortaya konulamadığı, davacının yıkıcı/bölücü faaliyetlerde bulunduğuna dair herhangi bilgi, belge ve emarenin dava dosyası kapsamında yer almadığı, söz konusu kaydın tek başına davacının bölücü terör örgütleriyle iltisak veya irtibatının olduğu sonucunu doğurmayacağı, mahkememiz ara kararlarına cevaben gönderilen bilgi ve belgeler ile Uyap sistemi üzerinden yapılan sorgulama sonucunda; davacının herhangi bir arama/yakalamasının olmadığının, davacı hakkında yürütülen herhangi bir ceza soruşturmasının yada devam eden ceza yargılamasının bulunmadığının, sabıkasının olmadığının görüldüğü, tüm bu hususlar birlikte değerlendirildiğinde; dosya kapsamında yer alan davacı ile ilgili hususun tek başına davacının güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunun olumsuz olarak değerlendirilebilmesine dayanak alınabilecek nitelikte somut bilgi ve belgelere dayanmadığı anlaşılmaktadır. Bu durumda; davacı tarafından, özel güvenlik görevlisi kimlik kartı verilmesi istemiyle yapılan 27/09/2019 tarihli başvurunun, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz olduğundan bahisle reddine ilişkin Hatay Valiliği İl Özel Güvenlik Komisyonun 07/01/2020 tarih ve 2020/4 sayılı kararında anılan gerekçeyle hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır."
Kaynak:

"Hüyük´te ÇED toplantısı yaptırılmadı"
"Hüyük´te ÇED toplantısı yaptırılmadı"
CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin, "İskenderun´da olduğu gibi Arsuz´da da maden ocağı için yapılmak istenen ÇED toplantısı öncesinde kaymakamlık kentte 15 gün süreyle her türlü toplantı ve açıklamayı yasaklamış, ancak Arsuz halkının yoğun katılım ile gerçekleşen eylem sonucu ÇED toplantısı yaptırılmamıştır" dedi.
2 turluk gösteri uçuşu
2 turluk gösteri uçuşu
"Solo Türk" olarak da bilinen Türk Yıldızları Akrobasi Ekibi, İskenderun semalerınde gösteri uçuşu yaptı.
Şehitlerin adına Ramazan kolisi
Şehitlerin adına Ramazan kolisi
Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar ve yönetimi, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden ve Hatay Valisi Rahmi Doğan´ı ayrı ayrı ziyaret etti.
Uyuşturucuda 32 gözaltından 13´üne tutuklama
Uyuşturucuda 32 gözaltından 13´üne tutuklama
16 Mart-17 Nisan tarihleri arasında Hatay genelinde kaçakçılık olaylarına yönelik çalışmalarda 45 kişi gözaltına alınmıştı
İş insanı Mustafa Mercan yaşamını yitirdi
İş insanı Mustafa Mercan yaşamını yitirdi
İskenderunlu iş insanı, kentin sanayi sitesindeki Mercan Hırdavat´ın sahibi Mustafa Mercan, Antakya´da tedavi gördüğü hastanede dün yaşamını yitirdi.
1 Mayıs 30 Nisan´da kutlanacak
1 Mayıs 30 Nisan´da kutlanacak
İskenderun´da da 1 Mayıs İşçi Bayramı için başvuru yapıldı
Cumhuriyet Kadınlar Derneğinden Savaş´a teşekkür
Cumhuriyet Kadınlar Derneğinden Savaş´a teşekkür
Cumhuriyet Kadınlar Derneği Hatay Şubesi yöneticilerinin yaptığı ziyarette bulunduğu iki öneriye, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş´ın oumlu yaklaştığı belirtildi.
"Kodlara ayırmak suistimali önlemez"
"Kodlara ayırmak suistimali önlemez"
Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Sosyal Güvenlik Kurumu´nun (SGK) Kod 29´da yaptığı son düzenlemeyle yaptığı değerlendirmede, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller için ayrı ayrı kodlar belirlenmesi doğru bir düzenlemedir.
Güzelmansur, Defne´ye noter istedi
Güzelmansur, Defne´ye noter istedi
Hatay Milletvekili Mehmet Güzelmansur, Defne´deki kamu hizmeti eksikliğini önergeyle meclis gündemine taşıdı.
Droneyle lavra ilaçlaması
Droneyle lavra ilaçlaması
Hatay Büyükşehir Belediyesi, larva mücadelesinde teknolojiyi kullanıyor.
HBB´den ´köpek bırakma´ açıklaması
HBB´den ´köpek bırakma´ açıklaması
Hatay Büyükşehir Belediyesi, Altınözü Belediye Başkanı Rıfat Sarı´nın geçen hafta yaptığı paylaşımda HBB´ye bağlı ekipler tarafından Altınözü´ne sokak köpeklerinin bırakıldığını iddiası etmesi üzerine açıklama yaptı.
Savaş´a ´satış yetkisi yok´
Savaş´a ´satış yetkisi yok´
Hatay Büyükşehir Belediye Meclisi, Nisan ayı toplantısını yaptı.
Kadın merkezi çalışmaya başladı
Kadın merkezi çalışmaya başladı
Hatay Büyükşehir Belediyesi ve Defne Belediyesi arasında imzalanan ortak protokol ile hayata geçirilen Defne Kadın Dayanışma Merkezi hizmet vermeye başladı.
Samanda sahiline Atatürk Parkı
Samanda sahiline Atatürk Parkı
Samandağ´da Atatürk Sahil Parkı´nın temeli törenle atıldı.
Derelerde temizlik çalışması
Derelerde temizlik çalışması
Hatay Büyükşehir Belediyesi, 15 ilçede gerçekleştirdiği altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam ediyor.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi