Sendikaya ´örgütlenme desteği´
Hatay Büyükşehir Belediyesinin bir kuruluşu olan Hatsu´daki örgütlenme çalışmalarına yönelik saldırılar düzenlendiğini belirten Genel-İş Sendikası Hatay Şube yönetimine destek ziyareti ve açıklaması yapıldı.
Tarih: 19.5.2021 16:28:31

İskenderun/SES

 Genel-İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Yusuf Berkyürek, Hatay Barosu Başkanı Cihat Açıkalın ve yönetiminin kendilerine yaptığı ziyarete teşekkür etti. Berkyürek, sosyal iletişim sitesinden yaptığı fotoğraflı paylaşımda, "Hatay Barosu Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri şubemizi ziyaret ederek HATSU bünyesinde devam eden örgütlenme süreci ve yaşanan sıkıntılar ile ilgili görüş alışverişinde bulunduk. Desteklerinden dolayı Genel İş Sendikası Hatay Şubesi olarak teşekkür ediyoruz" ifadesini belirtti.
İHD´den Genel-İş´e destek açıklaması
İnsan Hakları Derneği (İHD) Hatay Şubesi de, HATSU´da sendikal çalışmanın engellenmesine yönelik yaptığı açıklamada HATSU yetkililerine seslenilerek, "Sendika özgürlüğüne ve örgütlenme hakkının korunmasına gereken hassasiyeti gösterin!. İşçileri tehdit ederek çalışma yaşamındaki özgürlükleri kısıtlamayın. Sendikal örgütlenme hakkını tanıyan ve güvence altına alan yasalara, uluslararası ve ulusal mevzuatta yerini almış hükümlere uyun. Çalışma hakkı temel insan hakkıdır" görüşüne yer verildi. İHD Hatay Şubesi Başkanı Servet Akbaba, yaptığı açıklamada şunlara yer verdi: "Sendikal örgütlenme hakkı, çalışma yaşamında vazgeçilmez temel insan haklardan biridir. Örgütlenme özgürlüğü anayasa ve yasalar tarafından güvence altına alınmıştır. Ancak Genel-İş Hatay Şubesi´nin yaptığı basın açıklamasında da anlaşılmaktadır ki; bu demokratik örgütlenme hakkı engellenmek istenmektedir. Bu türlü saldırılar, anayasa ve yasalar tarafından güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğü hakkı engellenmekte, işçileri yılgınlığa ve umutsuzluğa sevk etmekte, demokratik hakkın kullanımı baskılarla engellenmek istenmektedir. Yetkilileri demokratik olmayan baskıcı tutumlarından vazgeçmelerini, yasalara uymalarını talep etmekteyiz. Uluslararası hukukta ve ulusal hukukta yerini almış, yasalaşarak yürürlükte bulunan, çalışma yaşamını hukuksal olarak düzenleyen, tarafların haklarını, yetki ve sorumluluklarını belirleyen, herkesin tanımak ve uygulamak zorunda olduğu hukuk kuralları vardır. Sendikal örgütlenme hakkını tanıyan ve güvence altına alan yasalar, uluslararası ve ulusal mevzuatta yerini almıştır. Sendikal çalışmalar tümüyle bu kurallara bağlı yürütülmektedir. İş yerine sendika getirmek, sendikaya üye olmak, sendikadan ayrılmak, sendika yönetimine girmek, sendika faaliyetlerine katılmak, sendikaların sorumluluk ve görevlerini denetlemek, sendikaları eleştirmek, sendikalara öneriler yapmak vb. tüm bu konular birer hak olarak yasalar ve yasalara uygun yapılan tüzükler tarafından düzenlenmiştir. Muhalefet partisinin yetkili olduğu alanlarda çalışma yaşamının demokratikleştirmesi gerekirken, çalışanlar üzerinde antidemokratik tutum sergilemelerini doğru bulmamaktayız. Görüştüğümüz işçilerin çoğu ´Abi istifa etmesek işten atarlar mı?´ diyerek ciddi anlamda işten çıkarılma ve iş güvencesini yitireme kaygısı içindeler. Çalışma yaşamını bu kadar güvencesiz duruma getirmek, işçileri işten atmayla tehdit etmek muhalefet partisinin görevi olmamalıdır. Sendika ve bağlantılı tüm haklar uluslararası hukuk kuralları ve kurumlar tarafından güvence altına alınmıştır. Sendikal haklar, anayasa ve 6356 sayılı sendikalar yasasında tanımlanmıştır. Ayrıca İş Kanunu, ceza hukuku kanunları tarafından güvence altına alınmakta ve korunmaktadır. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi 23. maddesi, ´Herkes kendi çıkarlarını korumak için sendika kurma ve sendikaya girme hakkına sahipti´. Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin 87 Sayılı ILO Sözleşmesi, sendika özgürlüğünü güvence altına alan 87 sayılı sözleşme, sendikal özgürlüklerin uluslararası çerçevesini belirleyen ILO sözleşmelerinin ilki ve en önemlisidir. Sözleşme, çalışanlara hiçbir ayırım gözetmeksizin ve önceden izin almaksızın istedikleri örgütleri kurmak ve bunlara üye olmak hakkını tanımaktadır. 2. maddesi, ´Çalışanlar ve işverenler, herhangi bir ayırım yapılmaksızın önceden izin almadan istedikleri kuruluşları kurmak ve yalnız bu kuruluşların tüzüklerine uymak koşuluyla bunlara üye olmak hakkına sahiptirler. Madde 3: Çalışanların ve işverenlerin örgütleri, tüzük ve iç yönetmeliklerini düzenlemek, temsilcilerini serbestçe seçmek yönetim ve etkinliklerini düzenlemek ve iş programlarını belirlemek hakkına sahiptirler. Kamu makamları, bu hakkı sınırlayacak veya bu hakkın yasaya uygun şekilde kullanılmasına engel olacak nitelikte her türlü müdahaleden sakınmalıdırlar´. Avrupa Sosyal Şartını oluşturan (Avrupa Sosyal Haklar Sözleşmesi) 5. maddesi; Örgütlenme hakkı Akit Taraflar, çalışanların ve çalıştıranların ekonomik ve sosyal çıkarlarını korumak, için yerel, ulusal ve uluslararası örgütler kurma ve bu örgütlere üye olma özgürlüğü sağlamak veya geliştirmek amacıyla ulusal mevzuatın bu özgürlüğü zedelemesini veya zedeleyici biçimde uygulanmasını önlemeyi taahhüt ederler. Bu maddede öngörülen güvencelerin, güvenlik güçleri için hangi ölçüde uygulanacağı ulusal yasalarla veya düzenlemelerle belirtilir. Anayasanın 51. maddesine göre, çalışanlar ve işverenler, üyelerinin çalışma ilişkilerinde, ekonomik ve sosyal hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek için önceden izin almaksızın sendikalar ve üst kuruluşlar kurma, bunlara serbestçe üye olma ve üyelikten serbestçe çekilme haklarına sahiptir. Belediye Başkanı Lütfü Savaş, yaşanan bu hukuksuzluğa karşı çıkarak, çalışanları arasında hiçbir ayırım gözetmeksizin ve onların önceden izin almaksızın istedikleri sendikaya üye olma haklarını güvencesini vermek ve engelleyenleri durdurmaktır. Genel-İş Hatay Şubesi´ne üye olmak isteyen isçilerin yasal haklarını korumak, çalışma yaşamın demokratik özüdür. Baskı sonucu istifa eden işçilere çağrı yapmalı ve istedikleri sendikaya üye olmaları konusunda demokratik ortam sağlanmalı, tehditler ortadan kaldırılmalıdır. Hiç kimse bir sendikaya üye olmaya ya da üyelikten ayrılmaya zorlanmamalı. Genel-İş Hatay Şubesi´ne üye olan işçiler, Sendikalar Kanunu 31. maddeye göre, işçilerin işe alınmaları, belli bir sendikaya girmeleri veya girmemeleri veya belli bir sendikadaki üyeliği muhafaza veya üyelikten istifa etmeleri veya sendikaya girmeleri veya girmemeleri şartına bağlı tutulamaz. Toplu iş sözleşmelerine ve hizmet akitlerine bu hükme aykırı kayıtlar konulamaz. İşveren, bir sendikaya üye olan işçilerle sendika üyesi olmayan işçiler veya ayrı sendikalara üye olan işçiler arasında, işin sevk ve dağıtımında, işçinin mesleki ilerlemesinde, işçinin ücret, ikramiye ve primlerinde, sosyal yardım ve disiplin hükümlerinde ve diğer hususlara ilişkin hükümlerin uygulanması veya çalıştırmaya son verilmesi bakımından herhangi bir ayırım yapamaz."
Öte yandan Genel-iş Sendikası Hatay Şube yönetimi de HATSU´da çalışanların haklarına ilişkin yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Hatay Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu HATSU içinde faaliyet yürüten Hatsu Personel AŞ´nin bünyesinde 1.660 işçi çalışmaktadır. Burada çalışan işçiler Hatay´ın her noktasına içme suyunu ulaştırıyor, atık ve yağmur sularının sorun olmadan deşarj olmasını sağlıyor. Arıtma tesislerinde atık suların arıtılmasını sağlayan tesisleri çalıştırıyor. Her türlü içme suyu ve kanal arızalarına zaman mefhumu olmadan müdahale ediyor. Mühendisinden alttaki işçisine, güvenlik görevlisine kadar bu hizmetleri yirmi dört saat aralıksız bizlere sunmak için var güçleri ile çalışmaktadırlar. Sendikası olarak yürüttüğümüz çalışmada gördüğümüz ve işçilerden gelen dönütlerden tespit ettiğimiz kadarıyla Hatsu´da çalışan şirket işçileri, üzülerek ifade edelim haklarını zamanında ve tam olarak alamıyor. Nisan ayı içinde ödenmesi gereken ikramiyelerinin sadece yarısı ödenmiştir. Hatsu idaresini bu eksik ödemenin bir an önce tamamlanması konusunda göreve çağırıyoruz. Büyükşehir kapsamında çalışan şirket işçilerine zamanında ve tam ödeme yapılıp Hatsu içinde çalışan şirket işçilerinin ikramiyesini geç ve yarım yapılması kabul edilemez. Bu kadar zor ve kritik görev yapan Hatsu Personel AŞ işçisine Hatay Büyükşehir bünyesinde üvey evlat muamelesi görmesini kabul etmiyoruz. Bu konuda yetkilileri göreve davet ediyoruz. Genel İş sendikası olarak, üyemiz olsun olmasın Hatsu da çalışan her bir şirket işçisi arkadaşımızın haklarının takipçisi olacağımızı buradan ilan ederiz."
HATSU personeline mobing uygulandığı iddiasını doğrulamayan HBB Başkanı Savaş ise katıldığı bir programda yaptığı açıklamada, "Sendika bir haktır. Biz o haka karışmayız. Ama şu var k, seçim öncesi ve seçim sonrası İstanbul´da iki belediyede bir sendikamızla ilgili bazı problemler çıkmış. Daha sonra genel merkezler arasında anlaşmazlık çıkmış. Onun Hatay´a yansıması oldu. Her iki sendikanın buradaki temsilcisi, ikisi de barış halinde olmazsa ikisi de zarar görür. Hiç kimseye bugüne kadar mobbing uygulamadık. Herkes yasal olmak şartıyla istediği sendikaya üye olabilir" ifadesini belirtti.
Kaynak:

Bahis operasyonu: 8 gözaltı
Bahis operasyonu: 8 gözaltı
Antakya´da polisin 8 ayrı adrese eş zamanlı olarak düzenlediği yasadışı bahis operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Çiftçilerden ´Dünya Çiftçiler Günü´ açıklaması
Çiftçilerden ´Dünya Çiftçiler Günü´ açıklaması
Dünya Çiftçiler Günü kapsamında Samandağ Ziraat Odası Başkanlığı öncülüğünde 500 çiftçi Samandağ´da Cumhuriyet Meydanında basın toplantısı düzenledi.
"İskeleden liman şehrine İskenderun" kitabı
"İskeleden liman şehrine İskenderun" kitabı
Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi Yönetim Kurulu İskenderun Kaymakamı İskender Yönden´i ziyaret ederek, şube tarafından bastırılan “İskeleden liman şehrine İskenderun (1593-1918)” adlı kitabını hediye etti.
´Sürdürülebilir Tekstil´ ve ´Moda Tasarımı´ eğitimi
´Sürdürülebilir Tekstil´ ve ´Moda Tasarımı´ eğitimi
EXPO 2021 Hatay´da "Hatay İpek" Sürdürülebilir Tekstil ve Moda Tasarım Merkezi Projesi kapsamında eğitimler başladı.
Halk oyunları ekibinden valiye ziyaret
Halk oyunları ekibinden valiye ziyaret
19. Üniversiteler Halk Müziği ve Halk Dansları Yarışması kapsamında Antakya´da bulunan ve finale kalan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi, şube müdürü Özdemir Yalçın´ın öncülüğünde, Hatay Valisi Rahmi Doğan´ı ziyaret etti.
´Kamuya işaret dili tercümanı´ istemi
´Kamuya işaret dili tercümanı´ istemi
Samandağlı Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç, kamu kurumlarında işitme engelli bireylerin hizmet alabilmesini sağlamak üzere işaret dili tercümanı istihdam edilmesini önergeyle parlamentoya taşıdı.
"Sokak köpeklerini toplama görevi ilçe belediyelerinde"
"Sokak köpeklerini toplama görevi ilçe belediyelerinde"
Hatay Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı, sahipsiz sokak hayvanlarının toplatılmasının ilçe belediyelerinin görevi olduğunu belirtti.
Antakya Lezzet Festivali
Antakya Lezzet Festivali
20-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Türk Mutfakları Günü ve Antakya Lezzet Festivali etkinliği hakkında, kurum temsilcilerinin katılımıyla toplantı düzenlendi. Toplantı, Hatay Valisi Rahmi Doğan başkanlığında yapıldı.
Ünlüçetinkaya, 22 yıllık çalışmalarını sergileniyor
Ünlüçetinkaya, 22 yıllık çalışmalarını sergileniyor
İskenderun´da resim sanatıyla uğraşan Necla Hatko Ünlüçetinkaya, 22 yıllık çalışmalarını sergiliyor. Ünlüçetinkaya´nın, 49 çalışmasının yer aldığı Renklerin Dünyası´ adlı sergi İskenderun Halk Eğitim Merkezi zemin katındaki sergi salonunda beğeniye sunuldu.
Başkan, muhtarlarla buluştu
Başkan, muhtarlarla buluştu
Samandağ Belediye Başkanı Refik Eryılmaz, 42 mahalle muhtarı ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi, devam eden hizmetlerle ilgili bilgilendirmede bulundu ve muhtarların taleplerini dinledi.
Öğrencilerin resim ve el işi sergisi
Öğrencilerin resim ve el işi sergisi
Engelliler Haftası kapsamında Özel Kırıkhan Nazar Boncuğu Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi öğrencilerinin yaptığı el işleri ve resimler düzenlenen sergiyle tanıtıldı.
4 ilçede uyuşturucu operasyonu
4 ilçede uyuşturucu operasyonu
Hatay´ın Antakya, Payas, Samandağ ve Kırıkhan´da polis ve jandarmanın yaptığı çalışmalarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi, olaylarla ilgili 8 kişi hakkında işlem yapıldı.
Milli mücadelenin 103. yılı
Milli mücadelenin 103. yılı
19 Mayıs Atatürk´ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 103. yıl dönümü bugün Hatay´ın 15 ilçesinde ayrı ayrı ve törenlerle kutlanacak. İskenderun´daki tören saat 10.00´da Atatürk Anıtında başlayacak ve ardından Sakarya mahallesindeki Spor Salonunda devam edecek. Atatürk´ün Gençliğe Hitabesinin okunacağı etkinlikte, liselerarası spor yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri de verilecek. İskenderun´da Deniz Müzesi ücretsiz gezilebilinecek. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığına bağlı TCSG 102 Botu da saat 10.00-18.00 arasında halkın ziyaretine açılacak.
Hekimlerden 2 günlük g(ö)rev
Hekimlerden 2 günlük g(ö)rev
Hatay Tabip Odası (HTO), Hekim Birliği Sendikası, Hekim ve Diğer Sağlık Çalışanları, Kamu Sağlık ve Sosyal Hizmetler Sendikası (Hekimsen), iki günlük grev süreci başlattı ve doktorların özlük hakları verilene kadar mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
"Turunçlu arıtma tesisi için desteğe hazırız"
"Turunçlu arıtma tesisi için desteğe hazırız"
AKP Hatay İl Başkanı Adem Yeşildal, Defne´de bulunan Turunçlu Arıtma Tesisinin halk sağlığını olumsuz etkilediğini, tesisin taşınması için her türlü desteğe hazır olduklarını belirtti.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi