7 soruda imar barışı uygulaması
Av. İrem KARAALİ
Tarih: 23.6.2018 16:03:06
İrem KARAALİ

1- İmar barışının amacı nedir?
Afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla, imar barışı olarak bilinen düzenleme, geçici 16. madde ile imar kanunda yer bulmuştur. Düzenleme ile İmara aykırı veya mülkiyet sorunu çözülememiş olan, ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak yapılmış olan yapıların kayıt altına alınması amaçlanmıştır.

2- İmar barışından kimler yararlanabilir?
İmar barışı 31.12.2017 tarihine kadar yapılan imara aykırı, ruhsatsız ya da ruhsat ve eklerine aykırı yapılar ile mülkiyet sorunu olan yapıları kapsamakta olup bu tarihten sonra ruhsatsız yapılan yapılar bu aftan faydalanamayacaktır. Ayrıca, üçüncü kişilere ait özel mülkiyete konu taşınmazlarda bulunan yapılar ile Hazineye ait sosyal donatı için tahsisli araziler üzerinde bulunan yapılar bu madde hükümlerinden yararlanamayacaktır. Hazine taşınmazının sosyal donatı için tahsisli olması hali hariç olmak üzere bu yapılar da İmar Barışından faydalanabilecektir.

3- İmar barışından nasıl yararlanabilirim?
İmara aykırı yapılar için 31.10.2018 tarihine kadar, e devlet üzerinden veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yetkilendirdiği kurum veya kuruluşlara başvuru yapılması gerekiyor. Çevre ve şehircilik İl Müdürlükleri de yetkili kuruluşlar konusunda vatandaşa yardımcı olmakta. Başvuru koşullarını yerine getiren ve bedeli ödenen imara aykırı yapılara ´yapı kayıt belgesi´ verilecektir. Yapı kayıt belgesi başvuru koşullarını yerine getiren, imara aykırı yapılara verilen ve yapı kullanma izin belgesi gibi işleve sahip olan bir belge görevi görmektedir. Bu belgeyi alan yapılara su, elektrik ve doğalgaz bağlanabilecek, Yapı hakkında yıkım kararı verilmişse ya da tahsil edilememiş idari para cezası varsa bunlar iptal edilecektir.
Yapı kayıt belgesi alan yapının tapudaki cins değişikliği yapılması ve kat mülkiyetine geçilmesi işlemlerinde ayrıca bir bedel ödenmesi gerekmektedir. Düzenlemeye göre bu bedel, yapı kayıt belgesi için başvuru bedelinin iki katı olarak uygulanacaktır.

4- Yapı kayıt belgesi başvurusu için ödenecek bir bedel var mı?
Yapı kayıt belgesi alabilmek için yapının bulunduğu arsanın 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre belirlenen emlak vergi değeri ile yapının Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen yaklaşık maliyet bedelinin toplamı üzerinden konutlarda yüzde üç, ticari kullanımlarda yüzde beş oranında bedel ödemek gerekiyor. Bu bedelin en geç 31.12.2018 tarihinde kadar Maliye Bakanlığı´na bağlı vergi daireleri ile mal saymanlıklarına yatırılması gerekmektedir..

5- Yapı kayıt belgesi alan binalar belediye veya hazineye ait taşınmazlar üzerine yapılmışsa nasıl bir işlem yapılacak?
Böyle bir durumda, yapı kayıt belgesi sahipleri ile bunların yasal veya akdi halefleri talep etmeleri halinde bu taşınmazlar, belediyesince veya bakanlıkça rayiç bedel üzerinden kendilerine doğrudan satılacak. Bu satışların bedelleri ilgili belediyesine yatırılacaktır.

6- Yapı kayıt belgesi ile tapu alınıp, kat mülkiyeti kurulabilecek mi?
Yapı kayıt belgesi alan yapılar için maliklerin tümünün muvafakat etmeleri ve varsa imar planlarında umumi hizmete ayrılan yerlere denk gelen alanların terk edilmesi şartıyla, yapı kullanma izin belgesi aranmaksızın tapuda bu yapıyla ilgili cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilebilecek. Satış işlemlerinde bu yapılar için kredi kullanma imkanı olacak. Ancak, cins değişikliği ve kat mülkiyeti tesis edilmesi riskli alan uygulamasına engel olmayacak. Riskli alanlar bu kapsama girmeyecektir.

7- Yapı kayıt belgesinin geçerlilik süresi ne kadardır?
Yapı Kayıt Belgesi, yapının yeniden yapılması veya kentsel dönüşüm uygulamasına kadar geçerli olacaktır. Belge, düzenlenen yapıların yenilenmesi durumunda ise yürürlükte olan imar mevzuatı hükümleri uygulanacak. Yapının depreme dayanıklılığı ve yapının fen ve sanat norm ve standartlarına aykırılığı hususu ise malikin sorumluluğunda olacaktır.

Anahtar Kelimeler: soruda, imar, barışı, uygulaması
Yazarın Diğer Yazıları
Sayfa:
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi